آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش دریافت نقدی از بانک در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

همانطور که میدانیم دریافت نقدی به معنای دریافت وجه نقد می باشد. جهت ثبت تمام مبالغی که وارد واحد تجاری ما می‌شود از گزینه دریافت نقدی استفاده می نماییم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا جهت جلوگیری از پراکندگی کاری، انواع دریافت‌هایی که یک واحد تجاری می‌تواند داشته باشد از جمله دریافت نقدی از مشتریان، فروشندگان، سهامداران و بانک در قسمت نقد و بانک، دریافت نقدی ثبت شده است.

در نرم‌افزار حسابداری اندرویدی دودوتا جهت دریافت نقدی از بانک از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه دریافت نقدی را انتخاب می‌نماییم.

در برگه بازشده گزینه بانک را انتخاب می‌نماییم سپس بانکی که پول از آن دریافت می‌شود را انتخاب و صندوقی که دریافتی به آن افزوده می‌شود را انتخاب نموده و مبلغ موردنظر و تاریخ دریافت را وارد می‌نماییم. همچنین در این برگه به‌منظور سهولت کاربران، مبلغ مانده بانک نیز نمایش‌داده‌شده است.