banke soalat

پرتال آموزشی حسابداری دودوتا

  آموزش ثبت سند دستی در نرم افزار حسابداری دودوتا

 

به‌تمامی فعالیت‌های مالی که منجر به تغییر در حقوق صاحبان سهام،بدهی و دارایی می‌گردد را رویداد مالی می‌گویند.همچنین به رویدادهای مالی و ثبت آن حساب گفته می شود.حساب‌ها دارای سه بخش عنوان حساب ،بدهکار و بستانکار است .ثبت اسناد حسابداری نیازمند اشنایی با مفاهیم کلی حسابداری و توانایی تجزیه‌وتحلیل آن ها است .افزایش در حساب‌های سرمایه و بدهی در ستون چپ یا بستانکار و کاهش در سرمایه و بدهی در سمت  راست یا بدهکار ثبت می‌گردد و همچنین افزایش در حساب‌های دارایی در سمت راست یا بدهکار و کاهش دارایی‌ها در سمت چپ یا بستانکار ثبت می‌گردد.به این صورت افزایش و کاهش در بدهی و سرمایه جهت عکس گروه دارایی ها می باشد.

جهت ثبت سند دستی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت حسابداری شده و گزینه ثبت سند را انتخاب می‌نماییم.

در این قسمت می‌توانیم ثبت سند ارتیکل مرکب یا غیر اتوماتیک را انجام دهیم.در قسمت شرح سند ،شرح مربوطه را وارد ،سپس تاریخ وقوع رویداد مالی  را ثبت می‌نماییم .با انتخاب گزینه بدهکار ،سند موردنظر را پس از انتخاب گروه‌های کل ،معین و تفضیلی ثبت و مبلغ را وارد و تائید می‌نماییم.در قسمت بستانکار نیز گروه‌های کل،معین و تفضیلی را انتخاب  مبلغ را وارد و سند را ثبت و تائید می‌نماییم .درصورتی‌که قصد ثبت ارتیکل مرکب راداریم عملیات انتخاب حساب را برای هر دو طرف حساب مجدداً انجام می‌دهیم.باید توجه داشته باشیم دو طرف سند حسابداری تراز باشد.

حسابداری
حسابداری

[bbp-single-topic id=7783]