آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش ثبت سند دستی در نرم افزار حسابداری دودوتا

به‌تمامی فعالیت‌های مالی که منجر به تغییر در حقوق صاحبان سهام، بدهی و دارایی می‌گردد را رویداد مالی می‌گویند. همچنین به رویدادهای مالی و ثبت آن حساب گفته می‌شود. حساب‌ها دارای سه بخش عنوان حساب، بدهکار و بستانکار است. ثبت‌اسناد حسابداری نیازمند آشنایی با مفاهیم کلی حسابداری و توانایی تجزیه‌وتحلیل آن‌ها است. افزایش در حساب‌های سرمایه و بدهی در ستون چپ یا بستانکار و کاهش در سرمایه و بدهی در سمت راست یا بدهکار ثبت می‌گردد و همچنین افزایش در حساب‌های دارایی در سمت راست یا بدهکار و کاهش دارایی‌ها در سمت چپ یا بستانکار ثبت می‌گردد. به این صورت افزایش و کاهش در بدهی و سرمایه جهت عکس گروه دارایی‌ها می‌باشد.

جهت ثبت سند دستی در نرم‌افزار اندرویدی حسابداری دودوتا از منوی اصلی نرم‌افزار وارد قسمت حسابداری شده و گزینه ثبت سند را انتخاب می‌نماییم.

با انتخاب گزینه بدهکار، سند موردنظر را پس از انتخاب گروه‌های کل، معین و تفضیلی ثبت و مبلغ را وارد و تائید می‌نماییم.

در قسمت بستانکار نیز گروه‌های کل، معین و تفضیلی را انتخاب مبلغ را وارد و سند را ثبت و تائید می‌نماییم. درصورتی‌که قصد ثبت آرتیکل مرکب راداریم عملیات انتخاب حساب را برای هر دو طرف حساب مجدداً انجام می‌دهیم. باید توجه داشته باشیم دو طرف سند حسابداری تراز باشد.