آموزش جامع نرم افزار حسابداری دودوتا

آموزش انتقال بین بانکی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا

یکی از موارد پرکاربرد در حسابداری انتقال بین‌بانکی است. همان‌طور که می‌دانیم بیشتر واحدهای تجاری دارای چندین حساب بانکی هستند که باید گاهی اوقات مبالغی را از یک حساب به‌حساب دیگر و از یک بانک به بانک دیگر انتقال دهیم. در نرم‌افزار حسابداری دودوتا این قابلیت به‌صورت کاملاً ساده در قسمت نقد و بانک تعریف گردیده است.

جهت انتقال بین‌بانکی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا، از منوی اصلی نرم‌افزار، وارد قسمت نقد و بانک شده و گزینه انتقال بین‌بانکی را انتخاب نماییم.

در برگه بازشده در قسمت از حساب، بانک مبدأ که مبلغ را از آن برداشت می‌نماییم انتخاب و در قسمت به‌حساب، بانک مقصدی که قرار است مبلغ انتقالی به آن واریز گردد را انتخاب نموده، و در ادامه مبلغ انتقالی بین دو بانک و تاریخ انتقال وجه را ثبت می‌نماییم.

در قسمت توضیحات نیز می‌توانیم شرحی در مورد انتقال بین‌بانکی ثبت و در نهایت تیک را تأیید نماییم و به این صورت وجوه موردنظر از یک حساب به‌حساب دیگر انتقال داده می‌شود و انتقال بین‌بانکی در نرم‌افزار حسابداری دودوتا ثبت می‌گردد.